راهنماي خريد اسباب بازي 3-5 سه تا پنج سالگي ۳ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۰۹:۱۵ ب.ظ

در اين سن كودكان دوست دارند در دنياي خيالي خود بازي كننـدو اسباب بازي هايي دارند كه همدم نزديك آنهاست.

• خميرهاي بازي

• اسباب بازي هاي شبيه سازي شـده (ماننـد تلفـن، پـول اسباب بازي و ...)

• عروسك يا حيوانات پوليشي

• اسباب بازي هاي سوارشدني مثل سه چرخه(اسـتفاده بـا كلاه ايمني)

راهنماي خريد اسباب بازي 1-3 يك تا سه سالگي ۳ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۰۷:۳۲ ب.ظ

كودك در اين سن مي تواند راه برود، بپرد، از جايي بالا برود و چيزي را پرت كند. در اين سن كودك مي تواند بازي هاي پر جست و خيـز انجام دهد.

• بلوك هاي خانه سازي نرم

• اسباب بازي هاي هل دادني 

• كتاب

• اسباب بازي هاي شكل پذير

راهنماي خريد اسباب بازي 0-1 تولد تا يك سالگي ۳ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۵۴:۰۷ ب.ظ

در اين سن كودكان به كمك دست، دهـان و چـشم هـاي خـود بـه اكتشاف دنياي پيرامون خود مـي پردازنـد بـه همـين دليـل از اسباب بازي هايي لذت مي برند كه رنگارنگ باشند و بتوانند آن ها را لمس كنند و يا فشار دهند.

• آويزهاي تخت و گهواره؛

• اسباب بازي هاي فشاري به شكل عروسك و حيوانات؛

• اسباب بازي هاي پارچه اي پر شده از مواد نرم.

 

آنچه كه بايد والدين در مورد اسباب بازي بدانند ۳ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۴۳:۱۱ ب.ظ

كودكان آسيبپذيرترين قشر جامعهاند چرا كه به هنگـام اسـتفاده از يك وسيله يا قرارگيري در يـك موقعيـت قـادر بـه تجزيـه و تحليـل حوادث پيرامون خود و عكـسالعمـل بـه منظـور پيـشگيري از بـروز حادثه نيستند. هرچند استفاده از اسباببازيها موجب نـشاط و سـرگرمي كودكـان ميشود ميتواند توام با حوادث جبران ناپذيري براي آنهـا بخـصوص كودكان زير 4 سال باشد. انتخاب مناسب و استفاده درست از اسباب بازي و همچنين طراحي و توليد اسباب بازي طبق مقررات استاندارد و رعايت نشانهگذاري و هشدارهاي صحيح روي بـستهبنـدي اسـباب بازي ميتواند بطور قابل توجهي حوادث و يا شدت حوادث را كـاهش دهد. حوادث ناشي از اسباب بازي

1 -حوادث در اثر وجود قطعات كوچك در اسباب بازي 

كودكان زير سه سال بنا بر مقتضيات اين گروه سـني، در اثـر وجـود قطعات كوچك در اسباب بازي و يـا ايجـاد قطعـه كوچـك در طـول استفاده از اسباب بازي مي توانند دچار انسداد مجراي تنفس شـده و جان خود را از دست بدهند. در اين گروه سني قرار دادن اجـسام در دهان يك رفتار طبيعي و شناخته شده در كودك است و بـه همـين دليل كودكان در اين دوره از زندگي خود نياز به مراقبت ويژه دارند و نه تنها در مورد اسباب بازيهايي كه در اختيار كودك قرار ميگيـرد بلكه هر وسيلهاي كه در منزل يا محل نگهداري كودك واقـع شـده و كودك ميتواند به آن دسترسي داشته باشد بايد از نقطه نظـر خطـر وجود قطعات كوچك در آن و ايجاد خفگي توسط آن مـورد ارزيـابي قرار گيرد. در بين اسباب بازيها بطور خاص ميتوان به توپهاي كوچك، تيلهها، مهره هاي منچ و تاس اشاره كرد كه در مورد آنها حـوادث منجـر بـه مرگ ثبت شده است. در بعضي از اسباب بازي ها ممكن است قطعه كوچك، هنگـام بازي كردن واعمال نيرو توسط كودك ايجاد شوند. در اين صورت اين نوع اسباب بازي براي كودك زير سه سـاله شما مناسب نيست. ممكن است اسباب بازيهاي زيادي حاوي قطعات كوچك باشـند لـذا والدين بايد در هنگـام تهيـه اسـباب بـازي بـراي كودكـان، خـصوصا كودكان زير 3 ساله خود توجه لازم را داشته باشند. در اسباب بازي هايي كه قسمتي از آنها توسط كودك به دهان برده مي شود،اين قسمت نبايد قطعه كوچك باشد. اين موضوع براي تمـام گروههاي سني صادق است. برهمين اساس استاندارد اسباب بازي استفاده از اسباب بازيهايي كه حاوي قطعه كوچك بوده يا در حين استفاده در آنهـا قطعـه كوچـك ايجاد ميشود را براي كودكان زير سه سال ممنوع كرده است و درج هشدار و يا علائم هشدار دهنده بر روي اين اسباب بازيها را الزامـي دانسته است كه بطور خاص شناخت علامت بينالمللي بـراي اسـباب بازيهايي كه ممنوعيت استفاده براي كودكان زيـر سـه سـال دارنـد ضروري است. اين علامت در تصوير زير نشان داده شده است والدين با ديدن اين علامت بر روي اسباب بازي بايد بدانند كه آن اسباب بازي ميتواند كودك زير سه سـاله آنهـا را دچـار حاثه نمايد. 

2 -حوادث مربوط به استفاده از بادكنك

بادكنك نيز وسيله بازي است كه براي كودكان بـسيار جالـب توجـه است ليكن اطلاعات مربوط به حوادث نـشان مـيدهـد كـه اسـتفاده نادرست از بادكنك و عدم توجه بـه دسـتورالعملهـاي اسـتاندارد در مورد اين وسيله باعث شده كه بادكنك يكي از مهمترين علل حوادث منجر به مرگ شناخته شود. بادكنكها در اثـر بلعيـده شـدن و يـا تركيـدن در حـين بـاد شـدن ميتوانند به راحتي مجراي تنفس را مسدود كرده و در اندك زمـاني منجر به مرگ كودك شود. بر همين اسـاس اسـتاندارد اسـباب بـازي عـلاوه بـر تعيـين حـداقل ضــخامت پوســته بادكنــك، درج اطلاعــات و هــشدارهايي را روي بستهبندي بادكنك الزامي دانسته است. هشدار زير بايد روي بسته بندي بادكنك درج شده باشد هشدار ! كودكان زير 8 ساله ميتوانند با بادكنكهاي باد نشده يا پـاره شده دچار خفگي يا انسداد مجراي تنفسي شوند. بادكنك بايد تحـت نظارت بزرگسالان استفاده شود. بادكنكهاي باد نـشده را از دسـترس كودكان دور نگهداريد. به مجرد پاره شدن بادكنك، آنرا دور بياندازيد.

3 -حوادث مربوط به عروسكهاي پرشده

عروسكهاي پرشده يكي از جذابترين اسباب بازيها براي كودكـان بخصوص دختربچههاست ليكن اين نوع اسباب بـازي نيـز مـيتوانـد منجر به حوادث خطرناك و از جمله خفگي شود. به منظـور كـاهش ريسك بروز حادثه لازم است والدين از قـرار دادن ايـن نـوع اسـباب بازي در تخت نوزادان بپرهيزند زيرا اين نوع اسباب بـازي بـه هنگـام خواب ميتواند مجراي تنفس كودك را مسدود نمايد. مواد پركننده عروسكها نبايد آلوده باشد دختر بچه ها معمولا ساعات زيادي را با عروسكهاي خود مي گذرانند بنابراين پركردن بدن عروسك از موادي مانند خاك و مـواد بازيـافتي خطرناك است. بافت پارچه عروسكهاي پرشده نبايد در حدي درشت باشد كـه مـواد پركننده از آن به بيرون بيايد. 

4 -حوادث مربوط به مواد به كاررفته در اسباب بازي

عناصر سنگين به كار رفته در مواد اسباب بازي نبايد از حدود تعيين شده در استاندارد بيشتر باشد. عكسهاي زير از اسباب بازيهايي كه عناصر سـنگين آن از حـد مجـاز بالاتر بوده تهيه شده است. 

5 -حوادث مربوط به بندها و ريسمانها

وجود بندها و ريسمانها در اسـباب بـازي مـي توانـد موجـب خفگـي كودك شود. كودكان علاقه زيادي به انداختن بندها و ريسمانها بدور گردن خود دارند و همچنين از وارد كردن سر خود به درون كيف يـا كيسههاي اسباببازي لذت ميبرند لذا استاندارد اسباب بازي وجـود بند و ريسمان را براي كيفها يا كيسه اسـباب بـازي بـا قطـر دهانـه بيش از 36 سانتيمتر را ممنوع كرده و همچنين وجود بند و ريسمان با طول بـيش از 22 سـانتيمتر را بـراي اسـباب بازيهـايي كـه بـراي كودكان زير سه سال در نظر گرفته شده است را جايز نميداند

6 -حوادث ناشي ازتخم مرغ شانسي

هر كدام از دو قسمت تخممرغ شانسي ميتواند با كوچكترين مكـش از طريق دهان كودك مجراي تنفس كودك را مسدود نمايد بنابراين استاندارد اسباب بازي وجود حفره هايي در تخـم مـرغ شانـسي و يـا وجود دالبر در دهانه تخم مرغ شانسي را ضروري دانسته است. 

7 -حوادث ناشي از اسباب بازي هاي پرتابي

ايمني اسباب بازيهاي پرتابي از بابت اينكه ميتواند باعث آسيبهاي چشمي و از جمله نابينايي كودك شـود بـسيار حـائز اهميـت اسـت. استاندارد اسباب بازي وجود پرتابهاي كه قطعه كوچك محسوب شود را جايز ندانسته است طرح اين موضوع در استاندارد اسباب بـازي بـه اين علت است كه پرتابه كه از نوع قطعـه كوچـك اسـت خطـر بـروز آسيبهاي چشمي را افزايش مي دهد

8 -حوادثي كه منجر به قطع اعضاء بدن كـودك و يـا ايجـاد جراحت، لهيدگي يا گيرافتادن اعضاء بدن كودك مي شود

انواعي از اسباب بازي هاي تاشو مانند كالـسكههـاي اسـباب بـازي و همچنين اسباب بازيهاي سوار شدني كه چـرخ زنجيـر دارنـد مثـل دوچرخهها و سهچرخها و يا ماشينهاي بازي ميتواننـد خطـر قطـع اعضاء بدن كودك و ايجاد جراحت و لهيدگي و يا گير افتـادن اعـضاء بدن كودك را ايجاد نمايند به همين لحاظ چرخ زنجيرها بايـد قـاب زنجير دو طرفه داشته باشد و اسـباب بـازي هـاي تاشـو بايـد آنقـدر محكم باشند كه در مقابل آزمونهاي استاندارد مقاومت نمايد. همچنين وجود نوكهاو لبههاي تيز برنـده در اسـباب بـازي، قبـل و پس از انجام آزمونهاممنوع است. در بعضي اسباب بازي ها ممكن است به علت تاشدن غيـر منتظـره و ناگهاني اسباب بازي اعضاء بدن كودك بين اجزاء اسـباب بـازي گيـر

كند. مثلا بارها اتفاق افتـاده اسـت كـه در حـالي كـه كـودك بـراي نشستن روي يا رفتن داخل كالسكه اسباب بازي سـعي مـي كـرده ، دسته كالسكه جمع شده و گردن كودك را گيـر انداختـه اسـت . در بعضي اسباب بازي ها ممكن است در اثر گيركـردن انگـشت كـودك در فضاي پشت لولا، سوراخ هاي قابل دسترس، فنرها و يـا زنجيرهـا وتسمه هاي اسباب بازي هاي سوار شدني، انگشت كودك له شود

9 -خطرات ناشي از اسباب بازي هاي سوار شدني

اسباب بازي هاي سوارشدني با اعمال نيرويـي بيـشتر از وزن كـودك نبايد شكسته شوند. 

اسباب بازي هاي سوارشدني بايد به گونه اي طراحـي شـوند كـه در سطح شيب دار واژگون نشوند.

در اسباب بازي ها زنجير چـرخ نبايـد بـدون محـافظ و در دسـترس باشند 

0 1-خطرات ناشي از اسباب بازي هاي سوار شدني الكتريكي

در اسباب بازي هاي الكتريكي سوارشدني سيم ها و اجزاء الكتريكـي نبايد آزاد باشند تا در حين حركت با اجزاء متحرك درگير نشوند.

سباب بازيهاي سوارشدني الكتريكي نبايـد بـيش از 8 كيلـومتر بـر ساعت سرعت داشته باشد.

اسباب بازي الكتريكي در حين شارژشدن نبايد بتوانند حركت كنند.

11 -خطرات ناشي از اسباب بازي هاي آبي

در اين اسباب بازي ها از بين رفتن توان شناوري كه به طور ناگهـاني در اثر خروج هوا از دهانه آن ايجاد مـي شـود، ميتوانـد باعـث غـرق شدن كودك شود. اسباب بازي سوار شدني بايد تحمل وزن كـودك را داشته باشد وتحت نظارت بزرگسالان و در آب هاي كم عمق مورد استفاده قرار گيرند .

12 -برآمدگي هاي خطرناك در اثر افتادن كودك روي برآمدگي هاي بعضي اسباب بازي ها مثـل لوله هاي بدون محافظ يا اجزاء سخت مانند فرمان دوچرخـه اسـباب بازي ، اهرم هاي روروك و چهار چوب هـاي كالـسكه، ممكـن اسـت كودك صدمه ديده و پوست او سـوراخ شـود . چنـين قـسمت هـاي برآمده اي بايد محافظت شوند .

13 -اسباب بازي هاي باتري دار

قسمتي كه باتري در آن قرار مي گيرد بايد به طور دائمي براي نشان دادن پلاريته صحيح و ولتاژ باتري نشانه گذاري شود. در اسباب بازي هايي كه حـاوي بـاتري هـاي كوچـك (مثـل بـاتري ساعت) هستند اين بـاتري هـا صـرف نظـر از گـروه سـني نبايـد در دسترس قرار گيرند مگر بـا اسـتفاده از ابـزار يـا دو حركـت مـستقل همزمان

سباب بازي هاي الكتريكي نبايـد بـا بـرق 220 ولـت كـار كننـد در صورت وجود تبديل كننده در اسباب بازي نيزاين قسمت نبايد جزئي از اسباب بازي باشد

در اسباب بازي هايي كه باتري شارژي دارند نبايـد بتـوان از اسـباب بازي براي شارژ كردن باتري هاي ديگر استفاده كرد 

در اسباب بازي هايي كه براي كودكان زير سه سـال در نظـر گرفتـه مي شوند باتري ها نبايد دردسترس كودك قرار گيرند.

اسباب بازي هايي كه داراي باتري هاي كوچك (نظير باتري ساعت) هستند اين باتري ها صرف نظر از گروه سني نبايد در دسترس قرار گيرند مگر با استفاده از ابزار يا دو حركت مستقل همزمان 

14-خطر ناشي از اسباب بازي هاي داراي مايع بعضي از اين گونه اسباب بازي ها ممكن است در حين بازي سـوراخ شده و مايعات آلوده يا مايعاتي كه به علت سوراخ شدن اسباب بازي، آلوده شده است در دسترس كودك قرار گيـرد و در نتيجـه سـلامتي كودك به مخاطره بيافتد . اسباب بازي هاي داراي مايع بايد به گونه اي باشند كه در اثـر بازي كودك مايع از آن نشت نكند.

15-خطر ناشي از اسباب بازي هاي داراي مايع بعضي از اين گونه اسباب بازي ها ممكن است در حين بازي سـوراخ شده و مايعات آلوده يا مايعاتي كه به علت سوراخ شدن اسباب بازي، آلوده شده است در دسترس كودك قرار گيـرد و در نتيجـه سـلامتي كودك به مخاطره بيافتد . اسباب بازي هاي داراي مايع بايد به گونه اي باشند كه در اثـر بازي كودك مايع از آن نشت نكند.

در اثر انجام آزمون هاي استاندارد روي اسـباب بازيهـاي داراي مـايع مانند واترگيم ها نبايد نشت مايع ايجاد شود.

16 -در اثر بازي كودك، در اسباب بازي نبايد لبه هـا و نقـاط تيز ايجاد شود.

نوك هاي تيز موجود در اسباب بازي ها ممكن اسـت موجـب زخمي شدن پوست كودك شود 

خشك و شكننده بودن اسباب بازي موجب ايجاد شكستگي و ايجاد لبه ها و نوك هاي تيز در اسباب بازي مي شود

ايمني را به كودك خود هديه دهيد ۳ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۱۷:۲۵ ب.ظ

ايمني خلاقيت انتخاب اسباب بازي اسباب بازي را با توجه به سن كودك، ميزان مهارت و علاقه او انتخاب نماييد. به دنبال كيفيت اسباب بازي باشيد. عبارات و نشانه گذاري هاي هشداري و سني را براي حفظ ايمني مد نظر قرار دهيد. كودكان زير 3سال در معرض خطر خفگي با اسباب بازي هاي كوچك و قطعات كوچك اسباب بازي قرار دارند. نظارت براي پيشگيري از بروز صدمات، كودكان خود را در هنگام بازي زير نظر بگيريد. اسباب بازيي كه براي كودكان بزرگتر مناسب است در دست كودك كوچكتر مي تواند خطرآفرين باشد. مشاركت در بازي با كودك خود همبازي شويد. مشاركت شما در بازيكودك ايمني، شادي و توانايي او را افزايش مي دهد. نگهداري به كودكان آموزش دهيد تا بعد از اتمام بازي اسباب بازي خود را جمع آوري و مرتب نمايند. جمع آوري ايمن اسباب بازي مي تواند خطر زمين- خوردن و ديگر آسيب ها را كاهش دهد. مراقبت اسباب بازي هاي نو و كهنه را به طور مستمر مورد بازرسي قرار دهيد، در صورت خرابيهايي نظير ايجاد لبه تعمير ً تيز، نوك تيز و قطعات كوچك اسباب بازي را فورا كرده و يا آن را دور بياندازيد.

راهنماي خريد اسباب بازي نه تا 14 سالگي ۳ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۱۱:۱۵ ب.ظ

در اين دوره مهارت هاي مناسب براي زندگي، پرداختن بـه علايـق و فعاليت در تيم هاي ورزشي توسعه پيدا مي كند.

• بازي هاي الكترونيكي دستي

• بوردهاي الكترونيكي اسباب بازي

• وسايل ورزشي

• آلات موسيقي

راهنماي خريد اسباب بازي 5-9 پنج تا نه سالگي ۳ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۱۰:۱۶ ب.ظ

در اين سن كودكان دوست دارند با اسباب بازي هاي پيچيده كه بـه آنها مهارت ها و يا مفاهيمي خاص را آموزش مي دهد دست و پنجـه نرم كنند.

• كيت هاي هنري و دست ساز

• عروسك هاي خيمه شب بازي

• طناب بازي

• عروسك هاي كوچك